tns_holiday@hotmail.com
086-8833219 / 095-9481299 / 061-4695166   

แพ็คเกจทัวร์เกาะสมุย 4 วัน 3 คืน

 เกาะสมุย-ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน-ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน-ทัวร์รอบเกาะสมุย

รหัสทัวร์ SMATKT 01 NR

วิธีการจอง

ประเภท ทัวร์เกาะสมุย 4 วัน 3 คืน

***************************

สถานที่ เกาะสมุย-หมู่เกาะอ่างทอง-เกาะเต่า เกาะนางยวน

***************************

พาหนาะ รถตู้ / เรือใหญ่ / เรือสปีด

Tel. 095-9481299 / 086-8833219

วันบริการ เปิดบริการทุกวัน E-mail : tns_holiday@hotmail.com
จำนวน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป LINE ID : @kohsamui หรือ naris2918

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง     เกาะสมุย - ทัวร์รอบเกาะสมุย ( ส่วนตัว )

--.-- น.     ถึงท่าเรือหรือสนามบินเกาะสมุย รถรับนำทานเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆ รอบเกาะสมุย สักการะพระใหญ่เกาะฟานเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งตั้งอยู่บนแหลม เห็นทิวทัศน์หาด

             ต่างๆของเกาะสมุยอย่างสวยงาม ได้ทั้งทำบุญและชมทิวทัศน์ในเวลาเดียวกัน จากนั้นนำสู่จุดชมวิวที่สามารถชมความสวยงามของหาดเฉวงและหาดเฉวงน้อย หลังจากจุด

             ชมวิว พาชมแท่งหินธรรมชาติที่สร้างไว้อย่างพิศดาร หินตา หินยาย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมอย่างมาก ด้วยรูปร่างของหินที่แปลกประหลาดดูค้ายกับอวัยวะเพศชาย

             และเพศหญิง จากรูปทรงของหินนี้ จะสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้พบหินอย่างแน่นอน จากนั้นนำท่านไปวัดคุณาราม นมัสการหลวงพ่อแดงซึ่งแม้จะมรณะภาพไปเป็น

             เวลานานแล้ว แต่สภาพร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อยและทดลองลูบฆ้องยักษ์ให้เกิดเสียง ว่ากันว่าเป็นการทดสอบบุญบารมีอีกด้วย สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าเช็ดอินโรงแรม...

             หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สองของการเดินทาง     ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน ( เรือใหญ่ จอยทัวร์ )

06.30 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 น.     รถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือหน้าทอน

08.30 น.     เรือออกเดินทางจากท่าเรือหน้าทอน สู่อุทยานหมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน ( มีบริการ ชา กาแฟ ไมโล ขนม กล้วยหอม ไว้บริการบนเรือ )

09.50 น.     เดินทางถึงเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง ขึ้นชมทะเลใน หุบเขาบนเกาะที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่เกาะแม่เกาะ ทะเลสาปซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาหินปูน

                  จากนั้นเชิญสนุกสนานกับการว่ายน้ำหรืออาบแดด

12.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยงแบบ Buffet บนเรือ เป็นอาหารไทยพร้อมผลไม้ พร้องล่องเรือชมบรรยากาศเดินทางไป เกาะวัวตาหลับ

13.00 น.     เดินทางถึงที่ทำการอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง " เกาะวัวตาหลับ " จุดนี้ท่านสามารถขึ้นจุดชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ท่านสามารถมองเห็นภาพธรรมชาติอันงดงาม

                  ของหมู่เกาะประมาณ 42 เกาะเรียงรายอยู่บนพื้นผิวท้องทะเลสีคราม หรือชมหินงอกหินย้อยใน ถ้ำบัวโบก จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการดำน้ำ ว่ายน้ำ อาบแดด

                   บนหาดทรายขาวบริสุทธิื บนชายหาด

15.00 น.     ถึงเวลาอำลาหมู่เกาะอ่างทองด้วยความประทับใจ ระหว่างการเดินทางมี ชา กาแฟ ไมโล น้ำอัดลมเย็นๆ

16.45 น.     ถึงท่าเรือหน้าทอน รถรับท่านส่งโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

 วันที่สามของการเดินทาง     ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน ( Speed Boat จอยทัวร์ )

08.30 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 น.     รถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือ

08.30 น.     ถึงท่าเรือ เช็ดอินและลงชื่อประกันพร้อม รับประทานอาหารว่าง

09.00 น.     เรือออกเดินทางสู่เกาะเต่า เกาะนางยวน

10.00 น.     เดินทางถึงเกาะนางยวนเล่นน้ำ อาบแดด หรือขึ้นจุดชมวิว

12.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยง ที่เกาะเต่า ( บุฟเฟ่ต์)

13.00 น.     เดินทางไปดำน้ำบริเวณอ่าวในเกาะเต่า ( จุดดำน้ำขึ้นอยู่กับคลื่นลมและสภาพอากาศ )

15.30 น.     เดินทางออกจากเกาะนางนวย กลับ เกาะสมุย

16.30 น.     ถึงเกาะสมุย รถรับท่านกลับโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่ของการเดินทาง     พักผ่อนสบายๆ - เดินทางกลับ

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

11.30 น.     เตรียมตัวเช็ดเอ๊าท์โรงแรม

12.00 น.     รถรับท่านที่โรงแรมส่งที่ สนามบินเกาะสมุย หรือ ท่าเรือเกาะสมุย 

 


 

แพ็คเกจทัวร์รวมรายการต่อไปนี้

* โรงแรมที่พัก ที่ท่านเลือก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า

* ทัวร์รอบเกาะสมุย รถตู้ปรับอาหกาศ พนักงานขับรถ ( ไม่รวมมัคคุเทศก์ อาหารและเครื่องดื่ม )

* ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน อาหารที่ยง อาหารว่าง

* ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน อาหารเที่ยง อาหารว่าง

* อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ ( ยกเว้นตีนกบ และเก้าอี้ชายหาด )

* ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน และ เกาะนางยวน ( เฉพาะคนไทย ต่างชาติเพิ่ม 500 บาท / ท่าน )

* รถรับส่งที่เกาะสมุย ( ตามโปแกรม )

* ไกด์ทัวร์ประจำเรือ

* ประกันอุบัติเหตุทางทะเล

 

หมายเหตุ

 * โปรแกรมทัวร์ทะเล อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลมทะเล

* ทัวร์รอบเกาะสมุย สถานที่ เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนหลังได้ตามความเหมาะสม

* รถรับและส่ง วันที่ทัวร์ทางทะเล เป็นการเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น

* แพ็คเกจทัวร์ไม่รวมอาหารค่ำ

* เด็กอายุตั้งแต่ 3 - 10 ปี หรือส่วนสูงไม่เกิน 100 ซม.

* ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

* ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 


 

 ราคาเฉพาะทัวร์ไม่รวมโรงแรมที่พัก

ราคา  4,100 บาท / ท่าน

 


 

ราคาแพคเกจทัวร์รวมโรงแรม

 

 ราชพฤกษ์ สมุย รีสอร์ท

ระยะเวลา
ผู้ใหญ่/ท่าน
เด็กเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
16 ก.ย. - 20 ธ.ค.

5,000 -

3,200 -

2,200 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

5,750 -

3,200 -

2,200 -

11 ม.ค. - 30 เม.ย.

5,250 -

3,200 -

2,200 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

5,000 -

3,200 -

2,200 -

16 ก.ค. - 15 ก.ย.

5,250 -

3,200 -

2,200 -

พักห้อง Standard Deluxe   ที่อยู่ หาดลิปะน้อย

 

 Samui Palm Beach Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 พ.ย. - 23 ธ.ค.

5,750 -

 2,900 -

2,000 -

24 ธ.ค. - 05 ม.ค.

6,800 -

 2,900 -

2,000 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

6,800 -

 2,900 -

2,000 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

7,850 -

 3,200 -

2,000 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

10,100 -

 3,200 -

2,000 -

01 ก.ย. - 31 ต.ค.

7,850 -

 3,200 -

2,000 -

พักห้อง  Deluxe Room     ที่อยู่ หาดบ่อผุด

 

 Celes Beachfront Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 พ.ย. - 23 ธ.ค.

7,250 -

3,200 -

2,200 -

24 ธ.ค. - 05 ม.ค.

8,300 -

3,200 -

2,200 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

8,300 -

3,200 -

2,200 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

9,200 -

3,500 -

2,200 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

12,200 -

3,500 -

2,200 -

01 ก.ย. - 31 ต.ค.

9,200 -

3,500 -

2,200 -

พักห้อง  Deluxe Room     ที่อยู่ หาดบ่อผุด

 .


   


 

หจก. ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์
สำนักงานเกาะสมุย 20/2 มบ.ประภาวรินทร์ ม.5 อ่างทองซอย11 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 โทร.095-9481299

Bangkok Office
สำนักงาน กทม. 301/944 ซ.รามคำแหง68 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร. 086-8833219

เขียนเว็บ โดย webunique