tns_holiday@hotmail.com
086-8833219 / 095-9481299 / 061-4695166   

แพ็คเกจทัวร์เกาะสมุย 4 วัน 3 คืน

 เกาะสมุย-ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน-ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน-ทัวร์รอบเกาะสมุย

รหัสทัวร์ SMATKT 01 NR

วิธีการจอง

ประเภท ทัวร์เกาะสมุย 4 วัน 3 คืน

***************************

สถานที่ เกาะสมุย-หมู่เกาะอ่างทอง-เกาะเต่า เกาะนางยวน

***************************

พาหนาะ รถตู้ / เรือใหญ่ / เรือสปีด

Tel. 086-8833219 / 095-9481299 

วันบริการ เปิดบริการทุกวัน E-mail : tns_holiday@hotmail.com
จำนวน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป LINE ID : samuitour

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง     เกาะสมุย - ทัวร์รอบเกาะสมุย

--.-- น.     ถึงท่าเรือหรือสนามบินเกาะสมุย รถรับนำทานเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆ รอบเกาะสมุย สักการะพระใหญ่เกาะฟานเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งตั้งอยู่บนแหลม เห็นทิวทัศน์หาด

             ต่างๆของเกาะสมุยอย่างสวยงาม ได้ทั้งทำบุญและชมทิวทัศน์ในเวลาเดียวกัน จากนั้นนำสู่จุดชมวิวที่สามารถชมความสวยงามของหาดเฉวงและหาดเฉวงน้อย หลังจากจุด

             ชมวิว พาชมแท่งหินธรรมชาติที่สร้างไว้อย่างพิศดาร หินตา หินยาย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมอย่างมาก ด้วยรูปร่างของหินที่แปลกประหลาดดูค้ายกับอวัยวะเพศชาย

             และเพศหญิง จากรูปทรงของหินนี้ จะสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้พบหินอย่างแน่นอน จากนั้นนำท่านไปวัดคุณาราม นมัสการหลวงพ่อแดงซึ่งแม้จะมรณะภาพไปเป็น

             เวลานานแล้ว แต่สภาพร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อยและทดลองลูบฆ้องยักษ์ให้เกิดเสียง ว่ากันว่าเป็นการทดสอบบุญบารมีอีกด้วย สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าเช็ดอินโรงแรม...

             หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สองของการเดินทาง     ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน

06.30 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 น.     รถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือหน้าทอน

08.30 น.     เรือออกเดินทางจากท่าเรือหน้าทอน สู่อุทยานหมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน ( มีบริการ ชา กาแฟ ไมโล ขนม กล้วยหอม ไว้บริการบนเรือ )

09.50 น.     เดินทางถึงเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง ขึ้นชมทะเลใน หุบเขาบนเกาะที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่เกาะแม่เกาะ ทะเลสาปซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาหินปูน

                  จากนั้นเชิญสนุกสนานกับการว่ายน้ำหรืออาบแดด

12.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยงแบบ Buffet บนเรือ เป็นอาหารไทยพร้อมผลไม้ พร้องล่องเรือชมบรรยากาศเดินทางไป เกาะวัวตาหลับ

13.00 น.     เดินทางถึงที่ทำการอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง " เกาะวัวตาหลับ " จุดนี้ท่านสามารถขึ้นจุดชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ท่านสามารถมองเห็นภาพธรรมชาติอันงดงาม

                  ของหมู่เกาะประมาณ 42 เกาะเรียงรายอยู่บนพื้นผิวท้องทะเลสีคราม หรือชมหินงอกหินย้อยใน ถ้ำบัวโบก จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการดำน้ำ ว่ายน้ำ อาบแดด

                   บนหาดทรายขาวบริสุทธิื บนชายหาด

15.00 น.     ถึงเวลาอำลาหมู่เกาะอ่างทองด้วยความประทับใจ ระหว่างการเดินทางมี ชา กาแฟ ไมโล น้ำอัดลมเย็นๆ

16.45 น.     ถึงท่าเรือหน้าทอน รถรับท่านส่งโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

 วันที่สามของการเดินทาง     ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน

08.30 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 น.     รถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือบางรักษ์ 

08.30 น.     ถึงท่าเรือ เช็ดอินและรับอุปกรณ์ รับประทานอาหารว่าง

09.00 น.     เรือออกเดินทางสู่เกาะเต่า เกาะนางยวน

10.10 น.     เดินทางถึงเกาะเต่า ดำน้ำดูปะการังที่อ่าวม่วง เกาะเต่า

12.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยง ที่เกาะเต่า

13.00 น.     เดินทางสู่เกาะนางยวน ลงดำน้ำดูปะการัง หรือ ปืนเขาดูจุดชมวิวที่เกาะนางยวน

15.00 น.     เดินทางออกจากเกาะนางนวย กลับ เกาะสมุย

16.30 น.     ถึงเกาะสมุย รถรับท่านกลับโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่ของการเดินทาง     พักผ่อนสบายๆ - เดินทางกลับ

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

11.30 น.     เตรียมตัวเช็ดเอ๊าท์โรงแรม

12.00 น.     รถรับท่านที่โรงแรมส่งที่ สนามบินเกาะสมุย หรือ ท่าเรือเกาะสมุย 

 


 

แพ็คเกจทัวร์รวมรายการต่อไปนี้

* โรงแรมที่พัก ที่ท่านเลือก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า

* ทัวร์รอบเกาะสมุย รถตู้ปรับอาหกาศ พนักงานขับรถ ( ไม่รวมมัคคุเทศก์ อาหารและเครื่องดื่ม )

* ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน อาหารที่ยง อาหารว่าง

* ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน อาหารเที่ยง อาหารว่าง

* อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ ( ยกเว้นตีนกบ และเก้าอี้ชายหาด )

* ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน และ เกาะนางยวน ( เฉพาะคนไทย ต่างชาติเพิ่ม 400 บาท / ท่าน )

* รถรับส่งที่เกาะสมุย ( ตามโปแกรม )

* ไกด์ทัวร์ประจำเรือ

* ประกันอุบัติเหตุทางทะเล

 

หมายเหตุ

 * โปรแกรมทัวร์ทะเล อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลมทะเล

* ทัวร์รอบเกาะสมุย สถานที่ เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนหลังได้ตามความเหมาะสม

* รถรับและส่ง วันที่ทัวร์ทางทะเล เป็นการเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น

* แพ็คเกจทัวร์ไม่รวมอาหารค่ำ

* เด็กอายุตั้งแต่ 3 - 10 ปี หรือส่วนสูงไม่เกิน 100 ซม.

* ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

* ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 


 

 ราคาเฉพาะทัวร์ไม่รวมโรงแรมที่พัก

ราคา  3,800 บาท / ท่าน

 


 

ราคาแพคเกจทัวร์รวมโรงแรม

 

 Amarin Samui Hotel

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
16 ม.ค. - 15 ธ.ค.

4,950 -

3,000 -

2,000 -

16 ธ.ค. - 15 ม.ค. 5,850 - 3,000 - 2,000 -
พักห้อง Studio   ที่อยู่ แม่น้ำ

 

 

 ราชพฤกษ์ สมุย รีสอร์ท

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
16 ก.ย. - 20 ธ.ค.

5,300 -

3,600 -

2,300 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

6,000 -

3,600 -

2,300 -

11 ม.ค. - 30 เม.ย.

5,550 -

3,600 -

2,300 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

5,300 -

3,600 -

2,300 -

16 ก.ค. - 15 ก.ย.

5,550 -

3,600 -

2,300 -

พักห้อง Standard Deluxe   ที่อยู่ หาดลิปะน้อย

 

 Al's Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 20 ธ.ค.

7,100 -

3,900 -

2,000 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

8,100 -

3,900 -

2,000 -

11 ม.ค. - 15 เม.ย.

7,500 -

3,900 -

2,000 -

16 เม.ย. - 15 ก.ค.

7,100 -

3,900 -

2,000 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

7,500 -

3,900 -

2,000 -

พักห้อง  Courtyard Deluxe     ที่อยู่ หาดเฉวง

 

 Samui Verticolor

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

5,200 -

-

2,000 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

6,600 -

-

2,000 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

5,300 -

-

2,000 -

01 พ.ค. - 30 มิ.ย.

5,200 -

-

2,000 -

01 ก.ค. - 31 ส.ค.

5,300 -

-

2,000 -

พักห้อง Superior Studio      ที่อยู่ เฉวง

 

Amity Beach Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
16 ก.ย. - 15 ธ.ค.

5,700 -

3,300 -

2,000 -

16 ธ.ค. - 15 ม.ค.

6,750 -

3,300 -

2,000 -

16 ม.ค. - 30 เม.ย.

6,300 -

3,300 -

2,000 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

5,700 -

3,300 -

2,000 -

16 ก.ค. - 15 ก.ย.

6,300 -

3,300 -

2,000 -

พักห้อง House   ที่อยู่ หาดละไม

 

Malibu Koh Samui

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
16 ก.ย. - 19 ธ.ค.

7,500 -

3,300 -

2,100 -

20 ธ.ค. - 10 ม.ค.

9,200 -

3,300 -

2,100 -

11 ม.ค. - 15 เม.ย.

8,000 -

3,300 -

2,100 -

16 เม.ย. - 14 ก.ค.

7,500 -

3,300 -

2,100 -

15 ก.ค. - 15 ก.ย.

8,000 -

3,300 -

2,100 -

พักห้อง  Superior Cottage     ที่อยู่ หาดเฉวง

 

 Samui Palm Beach Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 พ.ย. - 20 ธ.ค.

6,500 -

-

2,000 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

10,400 -

-

2,000 -

11 ม.ค. - 20 เม.ย.

8,500 -

-

2,000 -

21 เม.ย. - 15 ก.ค.

6,500 -

-

2,000 -

16 ก.ค. - 15 ก.ย.

8,500 -

-

2,000 -

16 ก.ย. - 31 ต.ค.

6,500 -

-

2,000 -

พักห้อง  Deluxe Room     ที่อยู่ หาดบ่อผุด

 

 Chaweng Cove Beach Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

6,600 -

4,500 -

2,100 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

8,400 -

4,500 -

2,100 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

7,200 -

4,500 -

2,100 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

6,600 -

4,500 -

2,100 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

7,200 -

4,500 -

2,100 -

พักห้อง Superior Room      ที่อยู่ หาดเฉวง

 

 Celes Beachfront Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 พ.ย. - 20 ธ.ค.

8,900 -

3,600 -

2,300 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

16,400 -

3,600 -

2,300 -

11 ม.ค. - 20 เม.ย.

12,700 -

3,600 -

2,300 -

21 เม.ย. - 15 ก.ค.

8,900 -

3,600 -

2,300 -

16 ก.ค. - 15 ก.ย.

12,700 -

3,600 -

2,300 -

16 ก.ย. - 31 ต.ค.

8,900 -

3,600 -

2,300 -

พักห้อง  Deluxe Room     ที่อยู่ หาดบ่อผุด

 

Al's Laemson Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 20 ธ.ค.

7,500 -

4,500 -

2,000 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

8,700 -

4,500 -

2,000 -

11 ม.ค. - 15 เม.ย.

8,000 -

4,500 -

2,000 -

16 เม.ย. - 15 ก.ค.

7,500 -

4,500 -

2,000 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

8,000 -

4,500 -

2,000 -

พักห้อง  Deluxe Villa     ที่อยู่ หาดเฉวง

 

Casa de mar Samui

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 20 ธ.ค.

8,150 -

4,500 -

2,300 -

21 ธ.ค. - 06 ม.ค.

10,200 -

4,500 -

2,300 -

07 ม.ค. - 30 เม.ย.

8,850 -

4,500 -

2,300 -

01 พ.ค. - 30 มิ.ย.

8,150 -

4,500 -

2,300 -

01 ก.ค. - 31 ส.ค.

8,850 -

4,500 -

2,300 -

พักห้อง Superior      ที่อยู่ หาดเฉวง

 

 Samui Buri Beach Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

9,200 -

6,000 -

2,400 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

12,500 -

6,000 -

2,400 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

10,100 -

6,000 -

2,400 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

9,200 -

6,000 -

2,400 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

10,100 -

6,000 -

2,400 -

พักห้อง Deluxe Room      ที่อยู่ หาดแม่น้ำ

 

 Samui Resotel Beach Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

9,200 -

6,000 -

2,400 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

12,800 -

6,000 -

2,400 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

10,100 -

6,000 -

2,400 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

9,200 -

6,000 -

2,400 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

10,100 -

6,000 -

2,400 -

 


 

หจก. ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์
สำนักงานเกาะสมุย 20/2 มบ.ประภาวรินทร์ ม.5 อ่างทองซอย11 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 โทร.095-9481299

Bangkok Office
สำนักงาน กทม. 301/944 ซ.รามคำแหง68 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร. 086-8833219

เขียนเว็บ โดย webunique