tns_holiday@hotmail.com
086-8833219 / 095-9481299 / 061-4695166   

แพ็คเกจทัวร์เกาะสมุย 3 วัน 2 คืน ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน (เรือใหญ่) + ทัวร์รอบเกาะสมุย

เกาะสมุย - ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน (เรือใหญ่) - ทัวร์รอบเกาะสมุย

 

รหัสทัวร์   :   SMAT 02 NR                                  วิธีการจอง

ประเภท    :   แพ็คเกจ 3 วัน 2 คิน                              -

สถานที่    :   เกาะสมุย - อุทยานหมู่เกาะอ่างทอง                 -

พาหนะ    :   รถตู้ - เรือใหญ่                                    Tel. 086-8833219 / 095-9481299 

วันบริการ :    เปิดบริการทุกวัน                                  Email : tns_holiday@hotmail.com

จำนวน    :   ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป                               LIND ID : samuitour

 

 

วันแรกของการเดินทาง     เกาะสมุย - ทัวร์รอบเกาะสมุย

--.-- น.     ถึงท่าเรือหรือสนามบินเกาะสมุย รถรับนำทานเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆ รอบเกาะสมุย สักการะพระใหญ่เกาะฟานเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งตั้งอยู่บนแหลม เห็นทิวทัศน์หาด

             ต่างๆของเกาะสมุยอย่างสวยงาม ได้ทั้งทำบุญและชมทิวทัศน์ในเวลาเดียวกัน จากนั้นนำสู่จุดชมวิวที่สามารถชมความสวยงามของหาดเฉวงและหาดเฉวงน้อย หลังจากจุด

             ชมวิว พาชมแท่งหินธรรมชาติที่สร้างไว้อย่างพิศดาร หินตา หินยาย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมอย่างมาก ด้วยรูปร่างของหินที่แปลกประหลาดดูค้ายกับอวัยวะเพศชาย

             และเพศหญิง จากรูปทรงของหินนี้ จะสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้พบหินอย่างแน่นอน จากนั้นนำท่านไปวัดคุณาราม นมัสการหลวงพ่อแดงซึ่งแม้จะมรณะภาพไปเป็น

             เวลานานแล้ว แต่สภาพร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อยและทดลองลูบฆ้องยักษ์ให้เกิดเสียง ว่ากันว่าเป็นการทดสอบบุญบารมีอีกด้วย สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าเช็ดอินโรงแรม...

             หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สองของการเดินทาง     ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน ( เรือใหญ่ )

06.30 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 น.     รถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือหน้าทอน

08.30 น.     เรือออกเดินทางจากท่าเรือหน้าทอน สู่อุทยานหมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน ( มีบริการ ชา กาแฟ ไมโล ขนม กล้วยหอม ไว้บริการบนเรือ )

09.50 น.     เดินทางถึงเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง ขึ้นชมทะเลใน หุบเขาบนเกาะที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่เกาะแม่เกาะ ทะเลสาปซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาหินปูน

                  จากนั้นเชิญสนุกสนานกับการว่ายน้ำหรืออาบแดด

12.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยงแบบ Buffet บนเรือ เป็นอาหารไทยพร้อมผลไม้ พร้องล่องเรือชมบรรยากาศเดินทางไป เกาะวัวตาหลับ

13.00 น.     เดินทางถึงที่ทำการอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง " เกาะวัวตาหลับ " จุดนี้ท่านสามารถขึ้นจุดชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ท่านสามารถมองเห็นภาพธรรมชาติอันงดงาม

                  ของหมู่เกาะประมาณ 42 เกาะเรียงรายอยู่บนพื้นผิวท้องทะเลสีครามหรือชมหินงอกหินย้อยใน ถ้ำบัวโบกจากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการดำน้ำ ว่ายน้ำ อาบแดด

                  บนหาดทรายขาวบริสุทธิื บนชายหาด

15.00 น.     ถึงเวลาอำลาหมู่เกาะอ่างทองด้วยความประทับใจ ระหว่างการเดินทางมี ชา กาแฟ ไมโล น้ำอัดลมเย็นๆ

16.45 น.     ถึงท่าเรือหน้าทอน รถรับท่านส่งโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สามของการเดินทาง     พักผ่อนสบายๆ - เดินทางกลับ

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

11.30 น.     เตรียมตัวเช็ดเอ๊าท์โรงแรม

12.00 น.     รถรับท่านที่โรงแรมส่งที่ สนามบินเกาะสมุย หรือ ท่าเรือเกาะสมุย 

 


 

แพ็คเกจทัวร์รวมรายการต่อไปนี้

* โรงแรมที่พัก ที่ท่านเลือก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

* ทัวร์รอบเกาะสมุย รถตู้ปรับอาหกาศ พนักงานขับรถ ( ไม่รวมมัคคุเทศก์ อาหารและเครื่องดื่ม )

* ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน อาหารที่ยง อาหารว่าง

* อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ ( ยกเว้นตีนกบ และเก้าอี้ชายหาด )

* ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน ( เฉพาะคนไทย ต่างชาติเพิ่ม 300 บาท / ท่าน )

* รถรับส่งที่เกาะสมุย ( ตามโปแกรม )

* ไกด์ทัวร์ประจำเรือ

* ประกันอุบัติเหตุทางทะเล

 

หมายเหตุ

 * โปรแกรมทัวร์ทะเล อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลมทะเล

* ทัวร์รอบเกาะสมุย สถานที่ เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนหลังได้ตามความเหมาะสม

* รถรับและส่ง วันที่ทัวร์ทางทะเล เป็นการเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น

* แพ็คเกจทัวร์ไม่รวมอาหารค่ำ

* เด็กอายุตั้งแต่ 3 - 10 ปี หรือส่วนสูงไม่เกิน 100 ซม.

* ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

* ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 


 

 ราคาเฉพาะทัวร์ไม่รวมโรงแรมที่พัก

ราคา  2,100 บาท / ท่าน

 


ราคาแพคเกจทัวร์รวมโรงแรม

  

 Amarin Samui Hotel

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
16 ม.ค. - 15 ธ.ค.

3,250 -

1,800 -

1,000 -

16 ธ.ค. - 15 ม.ค. 3,850 - 1,800 - 1,000 -
พักห้อง Studio   ที่อยู่ แม่น้ำ

 

 

 ราชพฤกษ์ สมุย รีสอร์ท

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
16 ก.ย. - 20 ธ.ค.

3,500 -

2,100 -

1,000 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

4,000 -

2,100 -

1,000 -

11 ม.ค. - 30 เม.ย.

3,650 -

2,100 -

1,000 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

3,500 -

2,100 -

1,000 -

16 ก.ค. - 15 ก.ย.

3,650 -

2,100 -

1,000 -

พักห้อง Standard Deluxe   ที่อยู่ หาดลิปะน้อย

 

 Al's Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 20 ธ.ค.

4,700 -

2,300 -

1,200 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

5,400 -

2,300 -

1,200 -

11 ม.ค. - 15 เม.ย.

5,000 -

2,300 -

1,200 -

16 เม.ย. - 15 ก.ค.

4,700 -

2,300 -

1,200 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

5,000 -

2,300 -

1,200 -

พักห้อง  Courtyard Deluxe     ที่อยู่ หาดเฉวง

 

 Samui Verticolor

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

3,400 -

-

900 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

4,400 -

-

900 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

3,500 -

-

900 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

3,400 -

-

900 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

3,500 -

-

900 -

พักห้อง Superior Studio      ที่อยู่ เฉวง

 

Amity Beach Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
16 ก.ย. - 15 ธ.ค.

3,800 -

2,000 -

1,100 -

16 ธ.ค. - 15 ม.ค.

4,500 -

2,000 -

1,100 -

16 ม.ค. - 30 เม.ย.

3,200 -

2,000 -

1,100 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

3,800 -

2,000 -

1,100 -

16 ก.ค. - 15 ก.ย.

4,200 -

2,000 -

1,100 -

พักห้อง House   ที่อยู่ หาดละไม

 

Malibu Koh Samui

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
16 ก.ย. - 19 ธ.ค.

5,000 -

1,900 -

1,100 -

20 ธ.ค. - 10 ม.ค.

-

-

 -

11 ม.ค. - 15 เม.ย.

5,300 -

1,900 -

1,100 -

16 เม.ย. - 14 ก.ค.

5,000 -

1,900 -

1,100 -

15 ก.ค. - 15 ก.ย.

5,300 -

1,900 -

1,100 -

พักห้อง  Superior Cottage     ที่อยู่ หาดเฉวง

 

 Samui Palm Beach Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 พ.ย. - 20 ธ.ค.

4,300 -

 -

1,000 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

-

 -

-

11 ม.ค. - 20 เม.ย.

5,600 -

 -

1,000 -

21 เม.ย. - 15 ก.ค.

4,300 -

 -

1,000 -

16 ก.ค. - 15 ก.ย.

5,600 -

 -

1,000 -

16 ก.ย. - 31 ต.ค.

4,300 -

 -

1,000 -

พักห้อง  Deluxe Room     ที่อยู่ หาดบ่อผุด

  

 Chaweng Cove Beach Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

4,400 -

2,700 -

1,100 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

5,600 -

2,700 -

1,100 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

4,800 -

2,700 -

1,100 -

01 พ.ค. - 15 ก.ค.

4,400 -

2,700 -

1,100 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

4,800 -

2,700 -

1,100 -

พักห้อง Superior Room      ที่อยู่ หาดเฉวง

 

 Celes Beachfront Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 พ.ย. - 20 ธ.ค.

5,900 -

2,100 -

1,200 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

10,900 -

2,100 -

1,200 -

11 ม.ค. - 20 เม.ย.

8,400 -

2,100 -

1,200 -

21 เม.ย. - 15 ก.ค.

5,900 -

2,100 -

1,200 -

16 ก.ค. - 15 ก.ย.

8,400 -

2,100 -

1,200 -

16 ก.ย. - 31 ต.ค.

5,900 -

2,100 -

1,200 -

พักห้อง  Deluxe Room     ที่อยู่ หาดบ่อผุด

 

Al's Laemson Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 20 ธ.ค.

5,000 -

2,700 -

1,200 -

21 ธ.ค. - 10 ม.ค.

5,800 -

2,700 -

1,200 -

11 ม.ค. - 15 เม.ย.

5,300 -

2,700 -

1,200 -

16 เม.ย. - 15 ก.ค.

5,000 -

2,700 -

1,200 -

16 ก.ค. - 31 ส.ค.

5,000 -

2,700 -

1,200 -

พักห้อง  Deluxe Villa     ที่อยู่ หาดเฉวง

 

Casa de mar Samui

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 20 ธ.ค.

5,400 -

2,700 -

1,200 -

21 ธ.ค. - 06 ม.ค.

6,900 -

2,700 -

1,200 -

07 ม.ค. - 30 เม.ย.

5,900 -

2,700 -

1,200 -

01 พ.ค. - 30 มิ.ย.

5,400 -

2,700 -

1,200 -

01 ก.ค. - 31 ส.ค.

5,900 -

2,700 -

1,200 -

พักห้อง Superior      ที่อยู่ หาดเฉวง

 

 Samui Buri Beach Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

6,100 -

3,700 -

1,300 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

8,300 -

3,700 -

1,300 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

6,700 -

3,700 -

1,300 -

01 พ.ค. - 30 มิ.ย.

6,100 -

3,700 -

1,300 -

01 ก.ค. - 31 ส.ค.

6,700 -

3,700 -

1,300 -

พักห้อง Deluxe Room      ที่อยู่ หาดแม่น้ำ

 

 Samui Resotel Beach Resort

ระยะเวลา ผู้ใหญ่/ท่าน เด็กเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
01 ก.ย. - 22 ธ.ค.

6,100 -

3,700 -

1,300 -

23 ธ.ค. - 05 ม.ค.

8,500 -

3,700 -

1,300 -

06 ม.ค. - 30 เม.ย.

6,700 -

3,700 -

1,300 -

01 พ.ค. - 30 มิ.ย.

6,100 -

3,700 -

1,300 -

01 ก.ค. - 31 ส.ค.

6,700 -

3,700 -

1,300 -

พักห้อง Superior Sea View Room     ที่อยู่ หาดเฉวง

 


 
 

หจก. ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์
สำนักงานเกาะสมุย 20/2 มบ.ประภาวรินทร์ ม.5 อ่างทองซอย11 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 โทร.095-9481299

Bangkok Office
สำนักงาน กทม. 301/944 ซ.รามคำแหง68 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร. 086-8833219

เขียนเว็บ โดย webunique